Työhaastattelu on erittäin merkittävä vaihe rekrytointiprosessissa, sillä se tarjoaa arvokasta tietoa työnhakijan motivaatiosta, asenteesta sekä sopivuudesta tulevaan työtehtävään ja organisaatioon. On kuitenkin tärkeää, että rekrytoiva esimies osaa valita oikeat kysymykset välttääkseen virherekrytoinnin riskin.

Suunnitellessaan työhaastattelukysymyksiä on tärkeää lähestyä prosessia kokonaisvaltaisesti ja huolellisesti. Asianmukainen valmistautuminen auttaa luomaan kysymyspatteriston, jonka avulla työnhakijoiden vertailun keskenään on mahdollista ja samalla välttää yleisimpiä rekrytointivirheitä. Näin kalliiden ja turhauttavien virherekrytointien riski pienenee merkittävästi.

takaisin alkuun

Työhaastattelukysymysten valinta – Osaaminen, motivaatio vai asenne?

Työhaastattelukysymysten valinta riippuu siitä, mitä haastattelussa halutaan mitata. Lue täältä, mitä valintakriteereitä painotat: osaamista, motivaatiota vai asennetta.

Haastattelukysymysten valinnassa on otettava huomioon, mitä tietoja halutaan saada haastattelussa. On tärkeää määritellä, mitkä valintakriteerit ovat painopisteinä, kuten osaaminen, motivaatio tai asenne.

Vaikka osaamisen arvioiminen haastattelussa voi olla haastavaa, sen voi usein selvittää parhaiten tutkimalla hakijan kokonaistarinaa, kuten työkokemusta, referenssejä, koulutusta ja mahdollisia kykytestejä.

Työhaastattelussa on kannattaa keskittyä arvioimaan kolmea seuraavaa seikkaa:

1.   Työnhakijan motivaatio ja asenne

 • Mikä sai sinut kiinnostumaan tästä työpaikasta/tehtävästä?
 • Mitkä ovat pääasialliset motivaationlähteesi työssäsi?
 • Voitko kuvata tilannetta, jossa olet osoittanut erityistä sitoutumista ja motivaatiota työtehtävää kohtaan?
 • Kuinka lähestyt haasteita ja vaikeuksia työssäsi?

 

2.   Työhakijan soveltuvuus tehtävään

 • Kerro meille työkokemuksestasi, joka parhaiten liittyy tähän kyseiseen tehtävään.
 • Mitkä vahvuutesi ja taitosi toisivat lisäarvoa työpaikalle?
 • Miten hallitset tarvittavat työkalut ja ohjelmistot?
 • Anna esimerkki tilanteesta, jossa olet saavuttanut merkittäviä tuloksia vastaavassa tehtävässä.

 

3.   Työnhakijan sopivuus työyhteisöön

 • Millaisessa työympäristössä ja -kulttuurissa menestyt parhaiten?
 • Kuinka hyvin pystyt työskentelemään tiimissä?
 • Kerro tilanne, jossa olet ratkaissut konfliktin tai hankalan tilanteen työyhteisössä.
 • Millaisia työskentelytapoja arvostat?

 

Tärkeä huomio! On muistettava, että nämä esimerkit ovat vain työhaastattelukysymysten malliesimerkkejä. On keskeistä muokata kysymykset sopimaan täsmällisesti kyseiseen työtehtävään ja organisaatioon. Mikäli kaipaat apua tässä, käänny rekrytointikonsulttiemme puoleen.

takaisin alkuun

Suunnittele työhaastattelukysymykset ja haastattelurunko

Rekrytoinnissa on tärkeää suunnitella huolellisesti työhaastattelukysymykset ja luoda haastattelurunko, joka auttaa arvioimaan hakijoiden soveltuvuutta tehtävään.

Hakijan rentouttaminen ja luottamuksen rakentaminen

Hyvä haastattelun aloitus on tärkeä luottamuksen rakentamisessa. Tämä saavutetaan aloittamalla haastattelu kevyellä jutustelulla ja esittämällä hakijaa itseään koskevia helppoja kysymyksiä. Esimerkiksi kysymys, "Miksi tämä tehtävä kiinnostaa sinua?", voi toimia hyvänä avauskysymyksenä.

 Jos taas kysymys on liian laaja, esimerkiksi “Kerro itsestäsi!”, hakija ei välttämättä osaa pysytellä työtehtävän kannalta oleellisissa asioissa, eikä rajata vastauksen kestoa järkevän pituiseksi.

Perustietojen kerääminen ja luottamuksen vahvistaminen

Haastattelun alkuvaiheessa on tärkeää kerätä perustietoja hakijasta samalla lämmitellen vuorovaikutustilannetta. Tämä voidaan saavuttaa ymmärtämällä hakijan elämänkaarta ja syitä hakemuksen taustalla.

 Tärkeää on käydä läpi hakijan työhistoriaa ja rohkeasti kysyä syitä merkittäville valinnoille. Esimerkiksi kysymys, "Mitä tiedät tästä yrityksestä? / Millainen kuva sinulla on tästä tehtävästä?", auttaa arvioimaan hakijan motivaatiota ja perehtyneisyyttä organisaatioon.

Soveltuvuuden arviointi kompetenssipohjaisten kysymysten avulla

Seuraavaksi haastattelijan tulee arvioida hakijan soveltuvuutta tehtävään kompetenssipohjaisten haastattelukysymysten avulla.

 Työhaastattelukysymykset suunnitellaan tehtävässä tarvittavien menestystekijöiden pohjalta.

 Jokainen haastattelukysymys tulisi pyrkiä arvioimaan tiettyä, tehtävässä tarvittavaa avainkompetenssia. Esimerkiksi, jos haettavaan tehtävään on määritelty viisi avainkompetenssia, tällöin voi suunnitella kaksi peruskysymystä jokaisen kompetenssin arvioimiseksi.

Peruskysymykset ja niiden tarkentaminen haastattelutilanteessa

Peruskysymykset, jotka arvioivat kompetensseja ja toimivat työhaastattelun runkona, ovat avoimia kysymyksiä. Ne antavat hakijalle mahdollisuuden kertoa omasta osaamisestaan ja kokemuksistaan.

 Esimerkkejä peruskysymyksistä voivat olla tilanteet, joissa hakija on joutunut toimimaan haastavissa asiakastilanteissa, johtanut tiimiä tai ollut mukana neuvotteluissa. Tarkentavia kysymyksiä voidaan muotoilla hakijan vastausten pohjalta, jolloin jokainen teema voidaan avata tarpeeksi laajasti.

Avun tarjoaminen kysymysten suunnittelussa

Taulukon tai valintamatriisin käyttäminen kysymysten suunnittelussa auttaa hakijoiden kompetenssien arvioinnissa. Taulukossa voidaan merkitä ylös tehtäväkohtaiset avainkompetenssit ja niihin liittyvät esimerkit. Tämä auttaa haastattelijaa työhaastattelukysymysten suunnittelussa ja varmistaa, että kaikki tärkeät kompetenssit tulevat arvioiduiksi.

 Lataa täältä projektipäällikön, myynnin esimiehen, HR-ammattilaisen tai taloushallinnon asiantuntijan rekrytoinnin tueksi ilmainen työhaastattelun muistilista ja valintamatriisi!

takaisin alkuun

Esimerkkejä kompetenssipohjaisen työhaastattelun kysymyksistä

Työnhakijan johtamisvalmiudet:

 • Kerro tilanne, jossa olet onnistunut motivoimaan tiimiä saavuttamaan tavoitteet.
 • Kuinka olet kehittänyt alaistesi osaamista ja tehnyt heidän työskentelystään tehokkaampaa?
 • Miten olet käsitellyt vaikeita päätöksiä ja konflikteja tiimissä?

 

Työnhakijan kommunikointitaidot:

 • Kerro tilanne, jossa olet onnistunut selittämään monimutkaisen asian ymmärrettävästi toiselle henkilölle.
 • Kuinka olet käsitellyt vaikeaa palautetta tai vastustusta keskusteluissa?
 • Miten olet luonut hyvää yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa?

 

Työnhakijan ongelmanratkaisukyky:

 • Kerro haastava tilanne, jossa olet joutunut nopeasti löytämään ratkaisun ja kuinka toimit.
 • Miten olet kehittänyt tehokkaita prosesseja tai toimintatapoja työssäsi?
 • Miten olet kohdannut odottamattomia haasteita ja löytänyt niihin ratkaisun?

 

Työnhakijan joustavuus ja sopeutumiskyky:

 • Kerro tilanne, jossa olet joutunut muuttamaan suunnitelmia nopeasti ja kuinka sopeuduit tilanteeseen.
 • Miten olet sopeutunut uuteen työympäristöön tai organisaatioon aiemmassa työssäsi?
 • Miten olet selviytynyt työssäsi ajanhallinnasta ja priorisoinnista kiireisissä tilanteissa?

 

Työnhakijan tiimityötaidot:

 • Kerro tilanne, jossa olet toiminut menestyksekkäästi osana tiimiä ja saavuttanut yhteisiä tavoitteita.
 • Miten olet käsitellyt konflikteja tai erimielisyyksiä tiimissä?
 • Kuinka olet edistänyt positiivista ilmapiiriä ja tiimityötä työympäristössä?

 

Huom! Muista, että nämä ovat vain esimerkkejä työhaastattelukysymyksistä. On tärkeää räätälöidä kysymykset vastaamaan tarkasti kyseessä olevaa työtehtävää ja organisaatiota. Apua tähän löydät asiantuntijoiltamme.

takaisin alkuun

Vältä yleisimmät työhaastattelukysymysten kompastuskivet – Opettele aktiivinen kuuntelu!

Kun suunnittelet työhaastattelukysymyksiä, on tärkeää välttää yleisimmät kompastuskivet ja opetella kuuntelemaan aktiivistesti Harhapoluille eksymisen lisäksi on muutamia muitakin asioita, joita haastattelijan kannattaa tiedostaa ja välttää.

 

Älä kysy suljettuja kysymyksiä

Yksi yleinen kompastuskivi työhaastatteluissa on käyttää liikaa suljettuja kysymyksiä, jotka voivat rajoittaa hakijan vastausta pelkäksi "kyllä" tai "ei". Tämä estää syvemmän keskustelun ja rajoittaa hakijan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Sen sijaan suosittelemme käyttämään avoimia kysymyksiä, jotka rohkaisevat hakijaa kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Ei näin:

“Oletko hyvä tietokoneiden kanssa?”

 Vaan mieluummin näin:

“Sinulla on kokemusta ohjelmasta XYZ. Kertoisitko, miten olet sitä käyttänyt?”

 

Vältä hypoteettisia kysymyksiä

Hypoteettiset kysymykset, joissa haastattelija pyytää hakijaa kuvittelemaan tilanteen tai ratkaisemaan teoreettisen ongelman, voivat olla hankalia ja epärealistisia. Pysyttele mieluummin tosielämän tilanteissa ja pyydä hakijaa kertomaan esimerkkejä omasta kokemuksestaan. Tällä tavoin haastattelija saa todellisia näyttöjä hakijan kyvyistä ja soveltuvuudesta tehtävään.

 Ei näin:

“Miten toimisit tilanteessa, jossa asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun?”

 Vaan mieluummin näin:

“Anna esimerkki tilanteesta, jossa asiakas oli tyytymätön saamaansa palveluun. Miten toimit?”

 

Anna haastateltavan kertoa itse

Vältä ohjailevia kysymyksiä ja olettamisia, jotka voivat asettaa hakijan hankalaan tilanteeseen. Kovin johdattelevaan työhaastattelukysymykseen voi olla vaikea vastata kieltävästi. Sen sijaan pyri antamaan hakijalle tilaisuus kertoa itse ja avata ajatuksiaan. Tämä auttaa luomaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa hakija voi olla aidosti oma itsensä.

 

Ei näin:

“Sinulla onkin ilmeisesti tosi vahva tuo englannin kieli?”

 Vaan mieluummin näin:

“Käytät näemmä työssäsi jonkin verran englantia. Kertoisitko, miten hyvin pärjäät englanniksi?”

 

Malta kysyä yksi työhaastattelukysymys kerrallaan

Kysy aina yksi kysymys kerrallaan, sillä kysymysten tulva voi sekoittaa hakijaa ja vaikeuttaa vastaamista. Pidä kiinni yhdestä kysymyksestä kerrallaan ja anna hakijalle mahdollisuus vastata sekä keskittyä yhteen teemaan kerrallaan. Näin varmistat selkeän viestinnän ja autat hakijaa ilmaisemaan ajatuksensa selkeästi.

Ei näin:

“Anna esimerkki siitä, millaista ongelmanratkaisua olet tarvinnut nykyisessä työssäsi, miten ratkaisit tilanteen, millaisia tunteita se herätti ja miten arvioisit onnistumistasi jälkikäteen?”

 

Vaan mieluummin näin:

“Anna esimerkki siitä, millaista ongelmanratkaisua olet tarvinnut nykyisessä työssäsi. Miten ratkaisit tilanteen?

[Hakijan vastaus]

“Aivan, millaisia tunteita se herätti?”

[Hakijan vastaus]

“Entä miten arvioisit onnistumistasi jälkikäteen?”

 

Pysyttele työasioissa

Varmista, että työhaastattelukysymykset pysyvät relevantteina työelämän ja haettavan tehtävän kontekstissa. Vältä kysymyksiä, jotka saattavat olla liian henkilökohtaisia tai jotka liittyvät kiellettyihin aiheisiin. Pidä mielessäsi, että haastattelu on tarkoitettu arvioimaan hakijan ammatillista osaamista ja soveltuvuutta tehtävään.

Lue myös: Haastattelijan kultaiset säännöt: mitä työhaastattelussa saa ja ei saa kysyä?

 

Kuuntele aktiivisesti ja opettele sietämään hiljaisuutta

Yksi tärkeimmistä työkaluista haastattelijalle on aktiivinen kuuntelu. Kuuntele tarkasti hakijan vastauksia ja linkitä jatkokysymykset näihin vastauksiin. Ole kärsivällinen ja anna hakijalle tarvittava aika miettiä vastauksiaan. Älä täytä jokaista hiljaista hetkeä omilla kommenteillasi tai liiallisilla kysymyksillä. Hiljaisuus voi antaa hakijalle tilaisuuden pohtia vastausta ja ilmaista itseään parhaalla mahdollisella tavalla.

takaisin alkuun

Hyvä työhaastattelu – parempi rekrytointi

Onnistuneessa työhaastattelussa tärkeintä on pitää mielessä lopullinen tavoite: löytää sopivin mahdollinen työntekijä haettavaan tehtävään. Haastattelun tulisi olla vuoropuhelua, jossa sekä hakija että organisaatio voivat arvioida toisiaan ja varmistaa, että tarjolla oleva tehtävä vastaa hakijan toiveita ja tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia.

Suunnittele rekrytointiprosessi huolellisesti

Onnistunut rekrytointi vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua ja valmistautumista. Rekrytointiprosessin tulee olla kunnolla suunniteltu ja jäsennelty alusta asti, jotta varmistat parhaan mahdollisen tuloksen.

Avoimen työtehtävän myynti lupaaville kandidaateille

Haastattelu on myös tilaisuus myydä haettavaa tehtävää lupaaville kandidaateille. Tämä edellyttää, että haastattelija pystyy esittelemään tehtävän houkuttelevalla tavalla ja tuomaan esiin organisaation vahvuudet ja mahdollisuudet. Positiivinen ja innostava ilmapiiri auttaa houkuttelemaan päteviä hakijoita ja vakuuttamaan heidät tehtävän tarjoamista haasteista.

Keskustelu, ei tiukka tenttaus

Työhaastattelussa tärkeintä on luoda hyvä ja haastava vuoropuhelu työnhakijan kanssa. Sen sijaan, että kysymyksiä esitettäisiin kuulustelumaisesti, haastattelijan tulee käydä avointa keskustelua hakijan kanssa. Tämä luo rennon ilmapiirin, jossa molemmat osapuolet voivat tutustua toisiinsa ja arvioida soveltuvuutta.

Tavoitteiden ja odotusten selvittäminen

Hyvä työhaastattelu tarjoaa tilaisuuden selvittää sekä organisaation että hakijan tavoitteita ja odotuksia. Haastattelijan tulee esittää kysymyksiä, jotka auttavat ymmärtämään hakijan motivaatiota ja sitoutumista tehtävään. Samalla organisaation tavoitteista ja työympäristöstä tulisi kertoa avoimesti, jotta hakija voi tehdä perusteltuja päätöksiä.

New call-to-action

Johto- ja asiantuntijatason rekrytointipalvelut sekä suorahaun palvelut löydät täältä »


ManpowerGroupilta saat kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin liittyvät palvelut, henkilöstövuokrauksesta ja rekrytoinnista suorahakuun, osaamisen kehittämiseen, outplacement- ja uramuutospalveluihin tai koko rekrytointiprosessin ulkoistamiseen.

Ota meihin yhteyttä >


Virpi Mäentaus | Consultant Manager, Experis

Virpi Mäentaus | Consultant Manager, Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.