Sopeuttamistilanteissa työsopimuslaki velvoittaa työnantajia tukemaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottavaa henkilöstöä, eli pitämään huolta työntekijöidensä muutosturvasta. Työsopimuslain mukaan 30 henkilöä työllistävien yritysten on tarjottava irtisanottaville työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, mikäli heidän työsuhteensa on kestänyt vähintään viisi vuotta. Näitä valmennuspalveluja tuottavana yrityksenä olemme usein auttamassa yritysjohtoa ja HR-toimintoja lain soveltamisessa sekä etsimässä yritys- ja yksilökohtaisia käytännön ratkaisuja.

Muistilista lain ydinkohdista:

 • Tarjottavan valmennuksen ja koulutuksen arvon on vastattava joko työntekijän yhden kuukauden laskennallista palkkaa tai hänen kanssaan samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota. Koulutuksen arvoksi valitaan se summa, joka on suurempi. Valmennuksen arvoon luetaan myös valmennuksen toteutuksen kulut sekä arvonlisävero.
 • Valmennukset tulee toteuttaa pääsääntöisesti kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 • Lain lähtökohtana on valmennuksen järjestäminen, mutta yrityksessä on mahdollista sopia yhteisesti muunlaisistakin työllistämiseen tähtäävistä menettelytavoista.
 • Jos yritys ei täytä valmennuksen järjestämisvelvollisuuttaan, irtisanotulla työntekijällä on oikeus saada laiminlyödyn valmennuksen arvoa vastaava rahallinen korvaus, joka on veronalaista tuloa.

Lisäksi kaikki (myös alle 30 henkilöä työllistävät yritykset) tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotut yli 55-vuotiaat, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa, ovat vahvistetun muutosturvan piirissä. Tämä koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa tai Kela, ja se vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvakoulutuksen järjestää työ-ja elinkeinotoimisto, ja sen arvo vastaa enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa. Vahvistettu muutosturva ei poista työnantajan lainmukaista velvollisuutta muutosturvan tarjoamiseen


Vinkkejä työnantajille muutosturvan käytännön soveltamisesta

Sovi tuen periaatteista jo hyvissä ajoin ennen kuin sopeuttamisen tarve on ajankohtainen

 • Mieti, rajoitatko tuen ainoastaan lakisääteiselle ryhmälle eli yli 5 vuoden työsuhteisiin vai tarjoatko sitä kaikille irtisanottaville. Muista, että laaja panostus henkilöstöön exit-tilanteessa on aina myös investointi hyvään työnantajakuvaan.
 • Tee päätös valitaanko tukimuodoksi uravalmennus vai ammatillisen koulutuksen tukeminen. Tässä tulisi toimia yksilön tarpeet edellä ja tarjota valinnan mahdollisuuksia. Joillekin ammattitaidon päivittäminen, lisäpätevyyden tai uuden osaamisen hankkiminen on jopa kriittistä, jotta uramahdollisuuksia yleensä löytyisi työmarkkinoilta. Toisilla taas monipuolisempi koulutus- ja osaamistausta antaa paremmat mahdollisuudet työllistyä, ja heidän osaltaan uravalmennus on hyödyllisin tukimuoto. Monessa yrityksessä irtisanottavien on mahdollisuus valita työnantajan tarjoamasta tukipaletista molempia tapoja kehittää itseään.
 • Pohtiessasi eri tukimuotoja muista kuitenkin, että työntekijäsi voi kokea hankalaksi ja jopa turhauttavaksi valita koulutussuunta ja erilaisia kursseja, mikäli oma urasuunnittelu on tekemättä. Oma työmarkkinatuntemuskaan ei aina riitä päättämään, mihin kannattaa kouluttautua voidakseen tarjota työmarkkinoiden tarvitsemaa viimeisintä osaamista myös tulevaisuudessa. Uravalmennuksen avulla nämäkin asiat kirkastuvat. On myös hyvä tiedostaa, miten paljon maksutonta aikuiskoulutusta on tarjolla osaamisen päivittämiseen. Kokenut uravalmentaja pystyy ohjaamaan valmennettavaansa löytämään tällaiset vaihtoehdot työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.
 • Kirjaa tuen periaatteet yrityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.
 • Vältä tuen antamista verotettavana palkanlisänä! Riihikuiva raha lämmittää irtisanottua vähän aikaa, mutta panostus valmennukseen tuo todellista vaikuttavuutta: se tuottaa välittömiä konkreettisia tuloksia, kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja kehittää yksilöä pitkäjänteisesti.

Etsi luotettavat kumppanit jo ennen muutosneuvottelujen käynnistämistä

 • Etsi uravalmennusta varten kumppani, jolla on vahva työmarkkinoiden ja rekrytointialan tuntemus sekä valikoimassaan monimenetelmäistä ja joustavaa yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöitävää valmennusta eri henkilöstöryhmillenne. Näin varmistat henkilöstösi nopean työllistymisen.
 • Älä velvoita työntekijöitäsi tekemään haasteellisessa henkilökohtaisessa tilanteessaan vielä työläitä valintoja monen eri uravalmennuskumppanin välillä, vaan tee valinta henkilöstöllesi helpoksi: varmista kumppanisi työn laatu ja vaikuttavuus ja tee valinta henkilöstösi puolesta.
 • Mikäli työntekijöillänne on tarvetta ammattiosaamisen päivittämiseen tai ammatilliseen uudelleenkoulutukseen, valitse kumppaneita, joiden tarjonnasta löytyy monipuolista ja monimuotoista koulutustarjontaa eri ammattiryhmille.
 • Esittele mielellään kumppanit ja kaikki tukimuodot henkilöstölle jo muutosneuvottelujen aikana. Näin annat inhimilliset kasvot henkilöstölle tarjottavalle tuelle sekä jaat konkreettista ja käytännöllistä tietoa työnantajan tarjoamista tukimuodoista. Samalla vahvistat henkilöstön luottamusta siihen, että irtisanottavista pidetään huolta.

 
Mahdollista työntekijöidesi osallistuminen valmennuksiin riittävän aikaisessa vaiheessa

 • Mitä aikaisemmin henkilöstösi pääsee valmentautumaan työnhakuun tai hankkimaan uutta ammattiosaamista, sitä paremmin varmistetaan mahdollisimman lyhyt työttömyysjakso ja nopea työllistyminen. Työntekijän ja toki koko organisaationkin kannalta usein inhimillisesti helpointa olisi, jos työvelvoiteaika irtisanomisen jälkeen olisi mahdollisimman lyhyt. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista työtehtävien siirtämisen kannalta tai esim. meneillään olevien projektin jatkumisen vuoksi.
 • Työntekijän muutosturvaan kuuluu kuitenkin irtisanomisaikana oikeus palkallisiin vapaisiin, jolloin voi hakea töitä, osallistua työllistymissuunnitelman tekoon TE-palveluissa tai osallistua työllistymistä tukeviin valmennuksiin ja koulutuksiin, kuten uravalmennukseen. Vapaan pituus on 5-20 päivää irtisanomisajan pituudesta riippuen. Mikäli työvelvoite on vielä voimassa, tulee vapaiden järjestelyistä sopia aina työnantajan kanssa.
 • Yli 55-vuotiaiden, 5 vuotta työsuhteessa olleiden työntekijöiden työllistymisvapaiden pituudet ovat irtisanomisajasta riippuen 5, 15 tai 25 päivää.
 • Muutosturva antaa siis irtisanotuille mahdollisuuden käynnistää tukitoimenpiteet jo hyvissä ajoin ennen työsuhteen päättymistä, ja sen hyödyntämiseen kannattaa myös työnantajan kannustaa omia työntekijöitään.

 
Seuraa kumppanisi uravalmennusten vaikuttavuutta

 • Hyvä uravalmennus tuottaa selkeitä tuloksia: Valmennus nopeuttaa työllistymistä kehittämällä yksilön ammatillista itseluottamusta ja itsetuntoa, vahvistamalla henkilökohtaista brändiä ja kehittämällä viestintätaitoja verkostoitumis- ja työnhakutilanteissa. Osallistujan työmarkkinatietämys ja ymmärys tämän päivän rekrytointikäytännöistä myös kasvavat merkittävästi uravalmennuksen tuloksena.
 • Monelle irtisanotulle uravalmennus tuo myös tarvittavaa struktuuria ajanjaksoon, jolloin ollaan ilman työvelvoitetta – ja selkeitä tavoitteita sekä innostavaa aktivointia työnhakuun. Osaavan valmentajan kyky kuunnella, kannustaa ja opastaa yksilöä vaikeassa elämäntilanteessa on monelle erittäin merkityksellinen asia, jotta voimaa ja energiaa löytyy työnhakuun panostamiseen.
 • Varmista, että kumppanisi raportoi sinulle säännöllisesti ostamasi valmennuspalvelun osallistujakokemuksesta: miten valmennuksen sisältö ja hyödyllisyys on koettu, miten tyytyväisiä osallistujat ovat valmentajien osaamiseen ja kykyyn tukea työnhaussa – sekä esim. miten erilaiset työkalut ja analyysit ovat auttaneet valmennettavia.
 • Tärkeää on työnantajana ja palvelujen ostajana myös saada tietoa siitä, miten nopeasti työntekijänne ovat löytäneet oman uuden paikkansa työmarkkinoilla, joko aloittaen uuden työsuhteen, valiten osaamistaan kehittävän koulutuspolun tai työllistämällä itsensä yrittäjyyden kautta.

 

Lue lisää: Viisi kysymystä pohdittavaksi ennen Outplacement-palvelun käyttöönottoa

Talent Solutions on jo yli 20 vuotta toiminut vastuullisen sopeuttamisen kumppanina suomalaiselle elinkeinoelämälle. Opastamme työnantajia tekemään viisaita valintoja erilaisten tukimuotojen välillä ja hallinnoimme niiden implementointia sekä toteutamme laadukasta ja vaikuttavaa työllistymistä edistävää valmennusta yksilöille ja eri henkilöstöryhmille.

 


Johanna Tamminen | Principal Consultant, Talent Solutions

Johanna Tamminen | Principal Consultant, Talent Solutions

johanna.tamminen@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.